Ondersteuning

Onderwijsbehoeften

Op onze school stemmen we het onderwijs af op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Om hier goed aan te kunnen voldoen zijn onderstaande punten belangrijk binnen ons onderwijs:

- goed leerlingvolgsysteem

- goed analyseren van toetsen en dagelijkse werk

- voortoetsen van spelling en rekenen (top-downprincipe)

- dynamische groepsplannen en korte termijnplannen

- observeren van leerlingen

- houden van kindgesprekken (leergesprekken)

- goede contacten met ouders

 

Onze school heeft een leerlingvolgsysteem (Parnassys, Kijk) voor cognitieve vakken (rekenen, spelling, begrijpend lezen, taal, lezen) en voor het sociaal- en emotioneel leren (IEP, Kijk). Voor iedere leerling worden relevante gegevens bijgehouden in dit administratiesysteem.

Van alle leerlingen, die extra ondersteuning krijgen, is er een dossier met gegevens over het gezin, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, test- en rapportgegevens van de verschillende jaren. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze dossiers om. Alleen de groepsleerkrachten, directeur en de IB-er hebben inzage hierin. Ouders hebben te allen tijde inzage in het dossier van hun eigen kind.

In ons ondersteuningsplan staat beschreven en uitgelegd hoe de signalering plaatsvindt en hoe we extra ondersteuning vormgeven.

 Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van kinderen op school, daarnaast coacht, ondersteunt en begeleidt de IB-er de leerkrachten op didactisch- en pedagogisch gebied.

Indien nodig overlegt de IB-er met externe instanties, zoals de schoolbegeleidingsdienst. De IB-er neemt zo nodig incidenteel toetsen af bij individuele leerlingen. Structureel wordt het effect van de ondersteuning besproken tijdens de groepsbesprekingen. Hierbij worden alle leerlingen per groep besproken.

Extra ondersteuning

Soms ontwikkelen kinderen zich niet zoals verwacht of gehoopt op school.

Wanneer een leerkracht dit signaleert worden ouders op de hoogte gebracht. Indien nodig wordt met ouders, leerkracht en ib-er overlegd. Soms zijn problemen van tijdelijke aard of eenvoudig op te lossen met een (tijdelijke) aanpassing. De nodige extra ondersteuning wordt door de eigen leerkracht verleend. Wanneer de extra ondersteuning door de leerkracht niet toereikend is, wordt met toestemming van ouders, het kind in consultatie gebracht.

Consultatie houdt in dat leerkracht(en) samen met ouders en een externe deskundige van het regionaal onderwijs begeleidingsdienst Zeeland (RPCZ) de zorg omtrent het kind bespreekt en samen naar een oplossing en/of (externe) hulp gaan zoeken.

Leerling arrangementen

Soms is de ondersteuning van een leerling van dien aard dat een leerkracht niet in de mogelijkheid is om deze te verlenen. Er is dan extra hulp van buiten de school nodig. In dat geval kan een arrangement aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband Kind op 1.

Een arrangement kan inhouden:

  • ambulante begeleiding op school voor de leerling 
  • onderwijsassistent op school voor de leerling 
  • ondersteuning en begeleiding van de leerkracht door een ambulant begeleider