Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

  Let op: Op onze school zijn de kinderen van groep 1-2 op vrijdagmiddag vrij.

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

  Overige vrije dagen en studiedagen op onze school zijn:

  • Donderdag 19 oktober studiemiddag
  • Vrijdag 22 december en maandag 8 januari zijn alle kinderen vrij
  • Woensdag 20 maart studiedag
  • Dinsdag 2 april Albero studiedag
  • Donderdag 6 juni studiemiddag
  • Vrijdagmiddag 5 juli zijn alle kinderen vrij
 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  In onze schoolgids kun je o.a. lezen over de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen, het vormgeven van ouderbetrokkenheid en enkele praktische zaken.

  Schoolgids 2023-2024

Nieuwsbrieven

 • Schooljaar 2023-2024

  In onze nieuwsbrieven lees je over actuele activiteiten, weetjes en andere school gerelateerde informatie.

  Nieuwsbrief 1 2023-2024

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?
  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op het Stelleplankier gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Francois van Dijke (oudergeleding- voorzitter)
  • Sergio Leoni (oudergeleding)
  • Remko Franke (oudergeleding)
  • Esther Yuen (personeelsgeleding)
  • Tamara Slabbekoorn (personeelsgeleding)
  • Jo-Anne de Dreu (personeelsgeleding)
  • Marjan de Graaf (directeur: is adviserend lid van de MR)

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer vier keer per jaar in overleg op school plaats.

  Heb je vragen of tips? Mail naar: stelleplankier@alberoscholen.nl

 • Ouderraad

  Wat doet de ouderraad?
  De ouderraad (OR) van de school helpt het team met het organiseren en uitvoeren van verschillende (feestelijke) activiteiten. Een aantal keren per jaar komt de OR en een afvaardiging van het team hiervoor bij elkaar. Je kunt hierbij denken aan het schoolfeest, Sinterklaas, Kerst, etc.

  Ouderbijdrage
  Door de vrijwillige ouderbijdrage kunnen wij activiteiten –en nog veel meer– organiseren voor de kinderen.

  Leden van de OR
  We hebben een actieve en enthousiaste groep, bestaande uit:

  • Marissa (voorzitter en moeder van Lynn)
  • Tessa (moeder van Livia)
  • Janine (moeder van Milan en Isa)
  • Cindy (moeder van Sofie)
  • Cindy (moeder van Sven)
  • Laura (moeder van Nathan en Matthew)

  U kunt de leden van de OR altijd aanspreken op school of even een mailtje sturen naar: orstelleplankier@alberoscholen.nl

  Daarnaast zijn er nog vele activiteiten waarvoor we hand- en spandiensten van ouders kunnen gebruiken. Wij zoeken dan ook altijd ouders om ons hierbij te helpen.

  Wil je graag een steentje bijdragen en ben je nieuwsgierig om welke activiteiten het gaat klik dan hier voor het formulier ouderhulp.
  Bij de start van het schooljaar wordt het formulier met alle ouders gedeeld.

 • Klankbordgroep ouders

  Wat doet de klankbordgroep ouders?
  In de klankbordgroep brainstormen ouders samen met een leerkracht en de directeur over welke zaken goed verlopen, wat en hoe zaken verbeterd kunnen worden, welke verwachtingen er zijn ten aanzien van de school, etc.

  De klankbordgroep kan geen besluiten nemen, maar de adviezen uit de klankbordgroep kunnen wel worden meegewogen in het besluitvormingsproces van het team, de medezeggenschapsraad en de directie.

  De klankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar.

  Heb je vragen of tips? Mail naar: stelleplankier@alberoscholen.nl

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  Om activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Schoolfeest, schoolreis, schoolkamp e.d. te kunnen organiseren vragen we ouders ieder jaar om een vrijwillige bijdrage. Deze zogenoemde oudergelden worden beheerd door de penningmeester van de ouderraad.
  Alle kinderen doen mee aan de activiteiten ongeacht of de vrijwillige bijdrage is betaald. Er bestaat ook de mogelijkheid om een extra donatie te doen.

  De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit:
  Groep 1 t/m 4 (inclusief de sinterklaasbijdrage)
  1e kind €19
  2e kind €17
  3e kind €14

  Groep 5 t/m 8 (exclusief sinterklaasbijdrage. Van ouders wordt verwacht om voor een surprise cadeautje zelf €7,50 bij te dragen)
  1e kind €11,50
  2e kind €9,50
  3e kind €6,50

  Schoolreis groep 1-2 €10,-
  Schoolreis groep 3-6 €30,-
  Schoolkamp groep 7-8 €55

  Stroomt een leerling gedurende het schooljaar in wordt er €1,- per maand in mindering gebracht.

  Twee keer per jaar versturen wij een betalingsverzoek via Parro.

  Via het declaratiefonds van de gemeente Noord-Beveland kun je gebruik maken van minimaregelingen voor bijvoorbeeld activiteiten op cultureel en sportief gebied.

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen