Onze school

We zijn een openbare school in het mooie dorp Colijnsplaat. Een kleine, gezellige school waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar kennen, waardoor de betrokkenheid groot is. Samen leren met plezier vanuit een veilige en geborgen omgeving staat centraal. Onze school gaat uit van de verschillen tussen kinderen en stemt het onderwijs af op de behoeften van de leerlingen.

Onze kernwaarden

 • Samen leren met plezier
 • Vertrouwen
 • Betrokkenheid
 • Gezien, gehoord, geliefd
 • Laagdrempelig

Missie

Op onze school is elk kind uniek en staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. Ons betrokken, vakbekwaam en enthousiaste team richt zich op de totale ontwikkeling van het kind. Kinderen krijgen kansen en ondersteuning om kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfwaardering te leren, die zij nodig hebben voor nu en in de toekomst. Dit in een veilige en uitdagende leeromgeving waarbinnen ieder kind zich gehoord, gezien en geliefd voelt. We stimuleren de kinderen samen te werken en eigen kwaliteiten/talenten te ontwikkelen. Wij willen dat kinderen uitgroeien tot actieve, sociale en verantwoordelijke wereldburgers.

Visie

 • Welkom

  Op onze school bieden we een omgeving waar alle kinderen welkom zijn zoals ze zijn.
  We investeren in relatie opbouwen met kinderen waarbij we het verhaal achter ieder kind willen kennen. We doen dit door actief de dialoog aan te gaan met kinderen zowel individueel als in groepsverband. We zetten bewust samenwerkingsvormen in tijdens de lessen met als doel dat kinderen elkaar en elkaars kwaliteiten leren kennen. We maken kinderen ervan bewust dat anders zijn mag, respect voor ieders identiteit. We doen dit door begrip op te bouwen en taal te geven aan verschillende achtergronden van kinderen en aan te sluiten bij wat er speelt onder kinderen en naar aanleiding van maatschappelijke thema’s.

 • Prettig en veilig voelen

  Op onze school bieden we een omgeving waar alle kinderen zich prettig en veilig voelen, aandacht en respect hebben voor elkaar, met plezier leren en waar gewerkt wordt aan normen en waarden.
  We laten kinderen merken dat we er voor hen zijn en hen ook werkelijk zien. We laten merken dat we vertrouwen hebben in de mogelijkheden van onze leerlingen. We hebben hoge, maar realistische verwachtingen van onze leerlingen. We houden rekening met verschillen in behoefte aan veiligheid en acceptatie (niemand wordt buitengesloten). We accepteren ieder kind als persoon, maar bepaald gedrag wordt niet toegestaan. We (h)erkennen ons eigen aandeel in relaties met kinderen en handelen hiernaar. We zorgen ervoor dat iedereen zich aan de afspraken en schoolregels houdt. We bespreken en oefenen met de kinderen hoe je met elkaar omgaat en leren ze met elkaar samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen.
  We doen dit door empathisch, geduldig, positief en betrokken te zijn.

 • Kennis en vaardigheden

  Op onze school bieden we een omgeving waar we kinderen kennis, vaardigheden en een houding bij willen brengen die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in hun eigen leefomgeving en in de samenleving. We kinderen voor willen bereiden op de maatschappij waarin zij straks zullen functioneren.
  We zorgen voor een breed aanbod waarbij zowel de kernvakken als de wereldoriënterende en expressie vakken aan bod komen. Hierbij maken we o.a. gebruik van coöperatief leren en bewegend leren. We stimuleren betrokkenheid door uitdagende taken te bieden (passende bij ieder kind) en stellen duidelijke doelen. Kinderen weten bij elke les wat de lesdoelen zijn en wat het belang is van hetgeen ze leren. We geven gedifferentieerd instructie en gaan hierbij uit van de uitgangspunten van expliciete directe instructie (EDI). We zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden van kinderen en sluiten hierbij aan. We maken gebruik van o.a. de leerkuil. De leerkuil haalt kinderen uit hun comfortzone en vraagt om inzet en doorzettingsvermogen.

 • Eigen mogelijkheden ontdekken

  Op onze school bieden we een omgeving waar we kinderen leren hun mogelijkheden (binnen hun en onze grenzen) te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen.
  We gaan uit van, kennen en maken gebruik van kwaliteiten, talenten en specifieke interesses van kinderen: Ieder kind heeft een talent! We doen dit door projectlessen te organiseren waarbij kinderen hun talenten kunnen laten zien op verschillende gebieden en in wisselende groepssamenstellingen. We bieden kinderen kansen om te laten zien wat ze kunnen en willen. We stimuleren dan actief meedenken, meedoen, samenwerken en interactief leren.
  We maken tijdens de projectlessen eveneens gebruik van de kwaliteiten, talenten en interesses van leerkrachten en externe professionals.

 • Op onze school bieden we een omgeving waar we kinderen leren hun betrokkenheid bij hun eigen leer- en ontwikkelproces te vergroten. We kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en wat het betekent om eigenaar te zijn van wat en hoe ze leren op school.
  Zichtbaar lerende leerlingen weten de wat, waar, hoe, wanneer en waarom van het leren en ze weten de hoe, wanneer en waarom van het gebruik van leerstrategieën. Ze weten wat ze moeten doen als ze niet meer weten wat ze moeten doen. We leren kinderen dat concentreren, samenwerken, nieuwsgierig zijn, niet opgeven, proberen, jezelf blijven verbeteren belangrijke eigenschappen zijn voor leren. We maken hiervoor o.a. gebruik van Breinkrachten. We geven kinderen oprechte, doelgerichte en opbouwende feedback.
  We houden gesprekken met kinderen waarin ze zelf hun doelen aan kunnen geven en tijdens de lessen worden altijd de doelen aangegeven. We geven de kinderen de vrijheid en het vertrouwen waar ze ook de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen.

 • Samenwerken en samen leren

  Op onze school bieden we een omgeving waar samenwerken en samen leren belangrijk is.
  We laten kinderen op verschillende manieren samenwerken en samen leren. we doen dit o.a. door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën, groepsopdrachten,HIRO lessen en groepsdoorbrekende werkvormen. We werken en leren als team samen aan de kwaliteit van ons onderwijs voor ONZE kinderen.