Klachtenregeling

Klachtenregeling schoolniveau

Leerkrachten op onze school voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor de kinderen uit hun eigen groep, maar voor alle kinderen op de basisschool het Stelleplankier.

In principe kunnen kinderen en ouders met vragen en klachten bij alle leerkrachten en de directie terecht.
In de praktijk is het meest voor de hand liggende aanspreekpunt de groepsleerkracht.
Deze kan, als dat nodig is verwijzen naar anderen.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we klachten het liefst voor zijn. Als het nodig is, neemt de leerkracht zelf het initiatief om te praten met een kind of hij neemt contact op met de ouders als hij merkt dat er een probleem aan het ontstaan is. We hopen en verwachten dat ouders hetzelfde zullen doen in de richting van hun kind of de leerkracht.

Hoewel we op de eerste plaats proberen tolerant gedrag bij de kinderen te stimuleren, leren we de kinderen óók om voor zichzelf op te komen. In dit kader past het verzoek aan ouders om te bevorderen dat kinderen zelf met vragen en problemen naar hun leerkracht gaan. Als dit niet lukt kunnen ouders hun kind altijd nog te hulp komen. Als de kinderen onderling problemen hebben, of als een kind met een klacht over een ander kind bij een leerkracht komt, probeert deze in eerste instantie de kinderen met elkaar tot een oplossing te laten komen (bijvoorbeeld aan de hand van de stappen die de kinderen hebben geleerd tijdens de lessen Kwink). 

Als ouders een klacht over een leerkracht of over een voorval in een groep hebben, dan raden wij aan om in eerste instantie de klacht met de leerkracht te bespreken om tot een oplossing te komen. Mocht de klacht blijven bestaan dan raden wij aan om  de directeur te benaderen. 

In alle gevallen geldt: blijf niet met vragen of klachten rondlopen, maar kom ermee naar school.

Voor verreweg de meeste problemen kan (samen) een oplossing gevonden worden. Leerkrachten en directeur staan ouders graag te woord, ook als het gespreksonderwerp over problemen gaat of kritisch is.

Interne vertrouwenspersoon

Op alle scholen van Albero is een interne vertrouwenspersoon aanwezig. De vertrouwenspersoon is aangesteld als aanspreekpunt voor klachten van leerlingen, ouders en personeel over nalatigheid, maatregelen en gedrag  op school. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen hier terecht met klachten of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken.

De interne vertrouwenspersonen van onze school zijn:                

  • Esther Yuen (e.yuen@alberoscholen.nl)
  • René Tiebout (r.tiebout@alberoscholen.nl)

 

Veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator in de school is verantwoordelijk voor veiligheidszaken in de school, meestal meer in het bijzonder voor de sociale veiligheid. De veiligheidscoördinator organiseert voorlichting, cursussen, trainingen en overleggen. Met het doel orde en de rust in de school te bevorderen, en daartoe maatregelen te nemen.

  • Marjan de Graaf (stelleplankier@alberoscholen.nl)

 

Klachtenregeling Albero                                           

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wanneer je hiermee geconfronteerd wordt, geldt een interne klachtenregeling voor Albero. 

Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in goed overleg tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen opgelost worden. Voor situaties waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenregeling. De klager heeft dan de volgende mogelijkheden:
- Hij/zij kan zich richten tot de directeur van de school; 
- Hij/zij kan zich richten tot de voorzitter van het College van Bestuur van Albero;
- Hij/zij kan zich richten tot de interne vertrouwenspersoon, welke aan iedere school verbonden is;
- Hij/zij kan zich richten tot de externe vertrouwenspersoon van Albero;
- In geval van seksuele intimidatie, discriminatie of racisme kan hij/zij zich, naast bovenstaande mogelijkheden, kan hij/zij zich richten tot de externe vertrouwenspersoon van Albero.    
   
Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, kan overgegaan worden tot het indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie. Gegevens van de externe vertrouwenspersoon en de landelijke klachtencommissie: 

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon voor Albero is Elke de Beyer
06-52889686
info@mediaon-connect.nl

Landelijke klachtencommissie

Stichting Onderwijsgeschillen

Zwarte Woud 2
T 30 28 09 590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl