groep 7-8

Welkom op de pagina van groep 7-8

Welkom in groep 7-8.

 

Wij zijn een groep met 20 leerlingen waarvan er 10 in groep 8 zitten dit jaar en 9 in groep 7.

De leerkrachten die lesgeven / ondersteunen in deze groep zijn: 

 -  juf Annegien  maandag, dinsdag en woensdag 

 - juf Jo-Anne    donderdag en vrijdag 

- Juf Liesbeth, GVO, dinsdag 8.30 uur tot 9.15 uur of -juf Sandra, HVO , dinsdag 11.00 tot 11.45 uur

- meester Jos, ICT en ondersteuning

- dinsdag juf Jeannette, ondersteuning dyslectie / onderwijs assistente

- maandag juf Femke, onderwijs assistente

 

Wat doen we in 7-8 

Taal-rekenen-spelling-technisch lezen

Deze vakken worden aangeboden via Snappet. Binnen Snappet zijn dezelfde methoden beschikbaar die de leerlingen al kennen van vorige jaren.
Voor taal en spelling blijft de structuur van Taal Actief 4 dus gehandhaafd.
Voor het rekenen is de school overgestapt naar Wereld in Getallen 5. Dat is dus ook in 7-8 gebeurd maar dan op Snappet.
Technisch lezen is een programma dat Snappet aanbiedt, we zetten dit voornamelijk in voor het wegwerken van hiaten en het aandachtig lezen van teksten.

Snappet is een digitaal programma dat de leerling volgt en adaptief is. Dat wil zeggen , wanneer een leerling meer aankan worden de opgaven lastiger, vindt een leerling iets nog lastig dan worden de opgaven iets eenvoudiger.
Verder biedt Snappet directe feedback bij foute antwoorden ( en is dus vele malen effectiever dan aan het einde van de les nakijken en je fouten verbeteren ( voor veel leerlingen toch erg aanlokkelijk om de antwoorden even te onthouden en over te nemen in hun schrift )

Dit werkt alleen wanneer de leerkrachten hier ook goed de vinger aan de pols houden, de voortgang bewaken en de kwaliteit bewaken en zorgen dat de leerlingen de feedback krijgen die nodig is.
We zijn in de thuiswerkperiode vorig jaar hier mee gestart en hebben inmiddels al een fors aantal trainingen gevolgd hiervoor. Ook dit jaar lopen deze trainingen nog door.

Naast het aanbod in Snappet vinden we het belangrijk dat kinderen ook voldoende blijven oefenen met het schrijven in schriften, voor bijna alle doelen zijn er dus ook verwerkingsmomenten op papier voor de leerlingen. We hopen zo het beste uit twee werelden te combineren.

Begrijpend lezen

We starten dit jaar met Blink lezen, een nieuwe leesmethode die op een speelse manier het begrip maar ook de leesvaardigheid in technisch opzicht ondersteunt. We werken met thema's waar we zoveel mogelijk andere vakken aan proberen te koppelen.

ICT

Vanaf groep 6 volgen leerlingen ICT als vak op school, hier leren ze omgaan met toepassingen van ICT , tekstverwerken, presentaties maken maar ook internetveiligheid, omgaan met social media etc. staan op de agenda.
We gebruiken hiervoor de lessen van meester Jos en de methode Basicly

Engels

We gebruiken de methode Groove me.
In de klas wordt zowel op papier als digitaal gewerkt hiermee. Het gaat vooral om het spelenderwijs een taal durven leren en de basisbeginselen van de taal. De grammaticale regels worden pas structureel op het voortgezet onderwijs aangeboden. In de klas is een kleine selectie van Engelstalige leesboekjes beschikbaar voor de meer gevorderde leerlingen.

Wereldoriëntatie 

Omdat we een combinatiegroep hebben en daarbij ook thematisch willen werken zijn de aangeboden thema's van de zaakvakken afhankelijk van wat op dat moment speelt. Gepoogd wordt de stof waar mogelijk aan te laten sluiten op het centrale schoolthema.
Toetsing vindt op allerlei manieren plaats, soms als papieren toets, soms in de vorm van een werkstuk of presentatie.
Door deze combinatie kan de leerstof van het boek van groep 8 kan in groep 7 al aangeboden worden en andersom.
We zorgen natuurlijk wel er voor dat alle zaken die aan bod moeten komen in deze twee jaar ook daadwerkelijk de revue passeren.

Google classroom en agenda
Er is een nieuwe groep 7-8 classroom voor de kinderen aangemaakt waar ze in principe alle informatie kunnen terugvinden die ze nodig hebben.
In deze classroom houden we zoveel mogelijk ook een digitale agenda bij zodat u thuis ook zicht heeft op wat er te gebeuren staat.
Wel moeten de kinderen ook leren om met een papieren agenda om te gaan en deze te gebruiken thuis.
Het is fijn als u uw kind hierbij kunt helpen door samen te kijken naar wat er op de planning staat en hoe handig om te gaan met het inplannen van huiswerk en toetsen.

gym
Woensdagmiddag van 12.30 tot 14.00 uur. 

Daarnaast staan uiteraard ook crea, muziek enz. op het rooster

 

Voor groep 8 zullen de voorlopige adviezen rond de herfstvakantie gegeven worden, afhankelijk van wanneer de informatie voor het VO ook beschikbaar is.