Kwaliteit

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en te verbeteren, analyseert en evalueert het team (leerkrachten, directeur, ib-er en onderwijsassistent) de onderwijsprocessen die we hebben ingezet om ons onderwijs te optimaliseren. Deze onderwijsprocessen zijn opgenomen in het jaarplan.

De MR wordt geïnformeerd en/of advies gevraagd met betrekking tot ingezette of komende onderwijsprocessen.

Tevens wordt om de kwaliteit van ons onderwijs te evalueren elke 2 jaar onder ouders, leerlingen en personeel een enquete uitgezet. De resultaten worden besproken binnen het team en MR, en de daaruit voortvloeiende aandachtspunten worden middels een verslag naar ouders teruggekoppeld.

De leerkracht doet ertoe!

Dit betekent dat leerkrachten continu werken aan hun eigen ontwikkeling door gerichte scholing te volgen. Deze scholing is gerelateerd aan hun persoonlijk ontwikkelingsplan, onderwijsprocessen en schoolplan. Daarnaast worden jaarlijks functioneringsgesprekken en één keer per twee jaar beoordelingsgesprekken gevoerd.

Opbrengsten van ons onderwijs

De school heeft het basisarrangement van de inspectie.

Het team is en voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de opbrengsten van ons onderwijs. De opbrengsten worden middels toetsen van het IEP leerlingvolgsysteem gemeten. Deze toetsen worden twee keer per jaar (midden en eind) geanalyseerd op school-, groeps- en individueel niveau.

Bij deze analyses zijn de leerkrachten, ib-er en directeur betrokken. De analyses bestaan uit het zoeken naar verklaringen van de resultaten, het trekken van conclusies en het uitzetten van nieuwe acties. De analyses worden in het leer- en opbrengstendocument opgenomen.

Kwaliteit van het onderwijs en ouders

Goede kwaliteit leveren kan niet zonder goede samenwerking met ouders.

Ouderbetrokkenheid 3.0 (ouder – kind – leerkracht) is één van de speerpunten binnen ons onderwijs waar we stap voor stap vorm aan geven met als doel dat de school, leerlingen en ouders samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar.

Ieder kind is directeur van zijn eigen talenten!

Goede kwaliteit leveren kan niet zonder goede samenwerking met en tussen leerlingen.

Binnen ons onderwijs vinden wij het heel belangrijk dat leerlingen zich betrokken voelen bij de les en elkaar, zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces, hiervan eigenaar worden en goed kunnen samenwerken op verschillende manieren.

Leerlingen moeten bewust zijn van hun eigen talenten, trots zijn op hun talenten en dit ook uitdragen.